WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.11.30


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.12.07


Ogłoszenie o zmianie
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana do SIWZ


2018.12.13


Informacja z otwarcia ofert


2018.12.17


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1


2018.12.21


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych