WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę druków, recept, etykiet i opasek identyfikujących dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.09.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.10.17


Zmiana SIWZ


2018.10.24


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.06


Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie pakietu nr 3 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy PZP


2018.11.16


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1,2 i 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych