WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions wraz ze stacją roboczą oraz trzyletniej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla mammografu Hologic Lorad Selenia wraz ze stacją roboczą dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.09.13


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.09.20


Odpowiedzi i zmiana SIWZ
zmiana ogłoszenia


2018.09.25


Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia2


2018.09.27


Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia3


2018.10.04


Odpowiedzi i zmiana SIWZ
zmiana ogłoszenia4


2018.10.09


Informacja z otwarcia ofert


2018.10.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych