WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.07.10


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.07.17


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Odpowiedź na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2018.07.20


Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.07.2018 r.


2018.07.26


Rozstrzygnięcie pakiet nr 2


2018.08.14


Rozstrzygnięcie pakiet nr 3


2018.08.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1, 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych