WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.06.22


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.06.28


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Odpowiedź na pytania i modyfikacja treści SIWZ
zalacznik nr 2a po zmianach


2018.07.02


Odpowiedź na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2018.07.04


OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Odpowiedź na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2018.07.05


Odpowiedź na pytania


2018.07.12


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.08.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust.2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych