WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy materiałów meblowych i filtrów do klimatyzacji pod zlecenia napraw i konserwacji realizowanych przez Dział Techniczny Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.29


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.04.17


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi oraz zmiana SIWZ


2018.04.18


Zmiana SIWZ


2018.04.25


Informacja z otwarcia ofert


2018.05.16


Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych