WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.28


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.03.12


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2018.03.20


Informacja z otwarcia ofert


2018.04.04


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert


2018.04.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2 - pakiet nr 3,4,5


2018.04.16


Unieważnienie czynności sprostowania informacji z otwarcia ofert


2018.04.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2 - pakiet nr 1,2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych