WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


UWAGA: Zmiana na: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.13


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.02.16


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załączniki nr 1,2,2a i 2b


2018.02.20


Zmiana ogłoszenia II
Odpowiedzi na pytania
Zmienione załączniki nr 2 i 6


2018.02.26


Informacja z otwarcia ofert


2018.03.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych