WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.01.22


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik - formularz cenowy - wersja edytowalna


2018.01.29


Odpowiedzi na pytania + zmiana siwz
Zmiana ogłoszenia
Zmieniony załącznik nr 2b do SIWZ


2018.02.02


Informacja z otwarcia ofert


2018.03.23


Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów nr 2, 3, 4, 9


2018.04.06


Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów nr 5, 8, 10, 11
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu nr 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu nr 1, 3A, 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych