WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.12.21.


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.12.29


Odpowiedzi na pytania zadane do tresci SIWZ


2018.01.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2018.01.08


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2018.01.11


Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.01.2018r.


2018.02.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.2 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych