WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.11.03


Zmiana ogłoszenia
odzpowiedź i zmiana SIWZ


2017.11.08


Zmiana ogłoszenia
odzpowiedź i zmiana SIWZ


2017.11.13


Informacja z owarcia ofert


2017.12.11


- Informacja o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych