WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na świadczenie usług związanych z prowadzeniem przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu oraz utrzymaniem sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.09.14


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.09.20


zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
siwz po zmianach


2017.09.25


Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.09.2017r.


2017.11.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych