WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i uruchomienie klimatyzatorów w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2017.08.09


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Zmieniony załącznik nr 2b do SIWZ


2017.08.21


Informacja z otwarcia ofert w dn. 18.08.2017r.


2017.11.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP


2017.11.15


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych