WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.07.28


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWz
Załącznik nr 2a -wersja edytowalna


2017.07.31


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWz


2017.08.03


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.08.07


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP
- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 uPZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych