WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.28


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2017.08.04


Informacja z otwarcia ofert w dn. 03.08.2017r.


2017.08.28


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 7 uPZP w związku z art. 146 ust. 6 uPZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych