WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę pogwarancyjnej kompleksowej 4 – letniej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.06.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.04


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2017.07.10


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.07.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych