WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej oraz obuwia medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.06.07


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.06.19


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2017.06.21


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2017.06.28


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2017.07.03


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.09.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie pakietu nr 2


2017.09.26


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 uPZP w zakresie pakietu nr 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych