WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.05.31


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.06.05


Odpowiedzi na pytania


2017.06.06


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2017.06.12


Informacja z otwarcia ofert


2017.07.12


Wybór oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 1


2017.07.14


Wybór oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 2 - 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych