WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.05.22


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.05.29


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania


2017.06.05


Informacja z otwarcia ofert w dn. 02.06.2017 r.


2017.06.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 5
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie Pakietów nr 1,2,3,4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych