WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.04.20


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.04.21


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy


2017.04.27


Zmiana SIWZ-termin
Zmiana ogłoszenia


2017.04.28


Odpowiedzi na pytania


2017.05.08


Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.05.2017 r.


2017.05.08


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert


2017.05.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 10


2017.06.01


Informacja o powrocie do czynności w zakresie P.2


2017.06.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych