WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.04.11


Ogłoszenie o zamówieniu i zmiana
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.04.18


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.04.21


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2017.04.25


Odpowiedzi na pytania


2017.04.28


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.05.12


Uniewaznienie pakietów nr 1,2,4,5,6


2017.05.18


Uniewaznienie pakietu nr 3


2017.06.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych