WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego i rekawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..


Data Treść komunikatu Materiały do pobraniaOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.25


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.01.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.02.08


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.02.15


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.02.21


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Sytuacja majatkowa


2017.03.01


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Zmienione załączniki- wersja edytowalna


2017.03.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi


2017.03.13


Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp


2017.03.17


Unieważnienie pakietów nr 1,5,13,19,25,26, 29,32,34,38, 40.


2017.03.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2017.04.20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2017.05.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2017.05.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2017.05.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


2017.05.16


Powrót do czynnosci pakiet nr 21


2017.06.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych