WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.01.16


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.01.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2a do SIWZ w zakresie Pakietu 4


2017.01.19


Odpowiedzi na pytania


2017.01.25


Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2017 r.201 zp 16 wynik P.1,4.pdf


2017.03.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofarty na podstawie art 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 1 i 4


2017.03.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofarty na podstawie art 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2 i 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych