WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.09


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.12.15


Zmiana ogloszenia
Zmiana terminu składania ofert


2016.12.16


Odpowiedzi na pytania
Zmiana SIWZ


2016.12.22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2016


2017.01.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 7,8,9,10,16,17,20,21
Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 4,18,19


2017.01.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 2,6,14
Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 13


2017.01.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie Pakietów 1,3,5,11,12,15


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych