WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.12.06


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2A - wersja edytowalna
Załącznik nr 2b - wersja edytowalna


2016.12.14


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na pytania i Zmiana SIWZ


2016.12.23


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.02.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.7 - w zakresie pakietu nr 9,10,11,12,20
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.4 - w zakresie pakietu nr 13


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych