WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy środków czystościowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.10.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.10.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz


2016.11.04


Odpowiedzi na pytania


2016.11.17


informacja z otwarcia ofert


25.11.2016r


Próbki do wglądu dla Wykonawców w dniach 29-30.11.2016r w godz. 13-15


  2016.12.16


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1 - cz. I
  Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.1 - w zakresie pakietu 15
  Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.4 - w zakresie pakietu 18


  2017.01.18


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


  2017.01.30


  Powrót do czynności w zakresie pakietu nr 1


  2017.02.17


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych