WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.10.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.10.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.11.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmienione załaczniki - wersja edytowalna


2016.11.14


Informacja z otwarcia ofert


2016.11.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1 - cz. I
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.1 - w zakresie pakietu 1,13,18,21
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.4 - w zakresie pakietu 3,6,17,24


2016.12.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1 - cz. 2


2017.01.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych