WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na
I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.26


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


2016.08.03


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacja treści SIWZ


2016.08.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2016.09.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych