WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.22


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.29


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZa


2016.08.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZa


2016.08.03


Odpowiedzi na pytania


2016.08.11


Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 4 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 4


    2016.09.13


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP
    Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 2 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych