WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego, rękawic i opatrunków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.12


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.07.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.07.22


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.07.25


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik -wersja edytowalna


2016.08.05


Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 1 i 4 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 4
Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 7 i 8 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1


  2016.08.11


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP - pakiety nr 5 i6


  2016.08.12


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP - pakiety nr 2,3


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych