WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – adaptacja pomieszczeń WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.07.04


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ2016.07.13


Oopowiedzi na pytania oraz zmiana do SIWZ


2016.07.15


Oopowiedzi na pytania


2016.07.15


Zmiana SIWZ


2016.07.18


Zmiana SIWZ


2016.07.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych