WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.05.20


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 1a - wersja edytowalna


2016.05.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz i odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1a po zmianach - wersja edytowalna


2016.06.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP
Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 4 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 1 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych