WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.05.18


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.05.25


Odpowiedzi na pytania


2016.07.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1,2,4


2016.07.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3


2016.07.08


Informacja o powrocie do czynności w zakresie Pakietu 2


2016.07.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych