WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.05


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.04.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
zmieniony formularz ofertowy- załacznik nr 2


2016.04.13


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana treści SIWZ


2016.06.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP
Postępowanie przetargowe w zakresie pakietu nr 1, 6, 8, 11, 12, 14 zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych