WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.18


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2016.03.23


Odpowiedzi na pytania


2016.03.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2015.04.04


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 4


2015.04.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 1, 2, 3 i 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych