WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.11.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.12.01


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.12.03


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ


2015.12.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1,6


2015.12.16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3,4,5
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2


2015.12.22


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 8


    2015.12.23


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 7


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych