WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.11.19


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.11.24


Zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2015.11.27


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2016.01.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 w zakresie pakietu nr 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP w zakresie pakietu nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych