WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09





Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.11.09


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.11.13


Opowiedzi na pytania
Zmieniony zalącznik nr 3 do SIWZ - Pakiet 1
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ


2015.11.16


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania 2


2015.12.01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1,2,4


2015.12.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych