WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.10.26


Zmiana SIWZ
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ


2015.11.02


Odpowiedzi na pytania Zmiana ogłoszenia
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ-2
Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ


2015.11.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych