WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.14


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.10.21


zmiana terminu składania ofert
ogloszenie - Zmiana


2015.10.26


odpowiedzi + zmiana SIWZ


2015.10.29


zmiana terminu składania ofert
zmiana BZP


2015.10.30


zmiana SIWZ


2015.11.10


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych