WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.08.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.09.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.09.07


Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych