WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na pogwarancyjny kompleksowy serwis z częściami symulatora Acuity iX o numerze seryjnym: 476 i 4 sztuk kolimatorów wielolistkowych MLC 120 dla akceleratorów: Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 40, Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 134, Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 718 i Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 1083 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.07.10


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.08.03


Zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.08.05


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Formularz Oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ
Strona 2A do wersji pdf SIWZ


2015.08.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nan podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych