WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.05.14


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna


2015.05.18


Modyfikacja treści SIWZ


2015.05.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2015.05.22


Sprostowanie Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
wzór umowy po modyfikacjach - wersja edytowalna


2015.06.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych