WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę filtrów i pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.04.24


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ


2015.04.27


Odpowiedzi na pytania2


2015.04.29


Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert


2015.05.05


Odpowiedzi na pytania 3
zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie Pakietu 1


2015.05.08


zmiana ogłoszenia2
zmiana SIWZ2
zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie Pakietu 1


2015.06.18


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podst. art. 92 ust. 1. ustawy PZP w zakresie Pakietu 1
Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych