WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.01


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.04.03


Odpowiedzi na pytania


2015.04.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 1
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3


2015.04.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych