WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.03.06


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2015.03.06


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.03.23


Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art 93. ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - pakiet nr 3
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art 93. ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - pakiet nr 4


    2015.04.03


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych