WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.01.16


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2015.01.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych