WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.12.04


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.12.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.12.23


Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 5 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych