WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dos rar.


2014.10.24


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź na pytania i zmiana SIWZ


2014.11.12


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2014.12.10


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2015.01.28


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2015.04.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych