WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługii jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.16


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.22


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ


2014.10.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych